صفحه نخست | تماس | English

کلوب کودک

هنگامی که ورزش يا استراحت می کنيد، از کودکان شما به بهترين نحو مراقبت خواهد شد. ما فعاليتهای جالب زيادی مانند نقاشی، کاردستی، حرکات موزون، شعر خوانی و ورزش برای آنان تدارک ديده ايم.

• کارکنان با تجربه و دلسوز.

• حفاظت و نظارت بر تحويل و ترخيص کودکان.

• محيط تميز وايمن.

• پذيرش کودکان از سن 2 تا 7 ساله.

• فعاليتها و بازيهايی تحت چارچوب.

• نظافت و تعويض اسباب بازيها به طور مرتب.

• وجود دستشويی و سيستمهای بهداشتی.

• خوراکی برای کودکان.

• ساعات نگهداری از کودکان: 13:30 - 9:00.