صفحه نخست | تماس | English

تمرينات ايستگاهی

هوازی | با وزنه | ايستگاهی


تمرينات ايستگاهی يک تکنيک تمرين دوره ای است که زمان استراحت مابين هر ست تمرين را کاهش ميدهد. اين تمرينات می توانند تنها شامل تمرين با وزنه و يا دوره های متناوبی از تمرين با وزنه و تمرينات انفجاری شديد کوتاه مدت شوند. در يک برنامه تمرين با وزنه از نوع ايستگاهی حرکات با کوتاهترين زمان استراحت ممکن انجام ميشوند. شما به جای استراحت ميان ست های يک حرکت، يک ست از تمام حرکات را به طور پشت سر هم انجام داده، سپس به حرکت اول بازميگرديد و دوباره از نوع شروع می کنيد. اين امر شما را قادر ميسازد به بهترين نحو ممکن از زمان خود برای تمرين استفاده نمائيد، چون زمان استراحت شما کاهش يافته است.

 

Leg Extension Machine Fly-Pec Machine

 

تمرينات ايستگاهی در مجموعه شاهين

از آنجايی که تمرينات ايستگاهی يک سری تمرينات انفرادی هستند و بخشی از فعاليت های گروهی نميباشند، بسياری از افراد مبتدی به سرعت انگيزه و پشت کار خود برای پيشرفت را از دست می دهند. خوشبختانه مجموعه شاهين دارای مربيان حرفه ای دراين زمينه می باشد که می توانند با ارائه برنامه های تمرينی متناسب با شرايط بدنيتان و همراهی در تمام مراحل تمرين شما را به نتيجه دلخواهتان برسانند.

در ذيل ليستی از مورد استفاده ترين حرکات تمرينات ايستگاهی که برای يک عضله يا گروهی از عضلات طراحی شده، آمده.

عضله اصلی (Target) = عضله ای که روی آن تمرين ميشود.
عضلات کمکی (Synergist) = عضلاتی که به عضله اصلی جهت انجام يک حرکت کمک ميکنند.

Leg Extension (جلو پا)
Target: Quadriceps
Synergist
: None

Seated Leg Curl (پشت پا)
Target: Hamstring
Synergists
: Gastrocnemius, gracilis, sartorius

Leg Press (پرس پا)
Target: Gluteus maximus
Synergists
: Quadriceps, adductor agnus, soleus

Chest Press (پرس سينه)
Target: Pectoralis major,
Synergists
: Sternal, clavicular, deltoid, anterior, triceps brachii

Incline Chest Press (پرس بالا سينه)
Target: Pectoralis major, clavicular
Synergists
: Deltoid, anterior triceps, brachii

Pec Dec (Fly) (قفسه سينه)
Target: Pectoralis major, sternal
Synergists
: Pectoralis major, clavicular, deltoid, anterior

Rear Deltoid (رولينگ)
Target: Deltoid, posterior
Synergists
: Infraspinatus, teres minor, deltoid, lateral trapezius, middle trapezius, lower rhomboids

Back Extension (فيله کمر)
Target: Erector spinae
Synergists: Gluteus maximus, adductor magnus, hamstrings

Shoulder Press (پرس سر شانه)
Target: Deltoid, anterior
Synergists
: Pectoralis major, clavicular, triceps brachii, deltoid, lateral trapezius, middle trapezius, lower serratus anterior, inferior digitations

Arm (Bicep) Curl (جلو بازو)
Target: Brachialis
Synergists: Biceps brachii, brachioradialis

Calf Raise (ساق پا)
Target: Gastrocnemius
Synergist: Soleus

Inner Thigh (Abductor) (کشاله و داخله پا)
Target: Adductors, hip
Synergists: Pectineus, gracilis

Outer Thigh (Adductor) (بيرون پا)
Target: Adductor longus
Synergists: Adductor brevis, adductor magnus

Abdominal Crunch (شکم)
Target: Rectus abdominis
Synergist: Obliques

سوالات متداول

س.

چگونه از دستگاه بخصوصی استفاده کنم؟

  ج.

مربيان باشگاه شاهين با کمال ميل شما را درهر زمينه ياری خواهند کرد.
 

س.

از چه کسی می توانم در مورد برنامه تمرينات ايستگاهی خود سئوال کنم؟

  ج.

هريک از مربيان باشگاه می توانند شما را در اين زمينه ياری نمايند و يا می توانيد سئوال خود را برای ما پست الکترونيک کنيد.
 

س.

آيا احساس سوزش در عضلات طبيعی است؟

  ج.

دراکثر مواقع بله. احساس سوزش در واقع در نتيجه کشش يا پارگی عضلات ايجاد می شود. اگر درد ادامه پيدا کرد و يا غير قابل تحمل شد به دکتر مراجعه نمائيد.

 

 آيا می دانيد؟
حداکثر
ضربان قلب

حداکثر ضربان قلب خود را با تفريق سنتان از عدد 220 به دست آوريد.

مثال: 182 = (سن ) 38-220

عدد 182 نمايانگر حداکثر ضربان قلب شما در دقيقه در زمانی ورزش می باشد. سعی کنيد ضربان قلبتان از اين ميزان بالاتر نرود.

ضربان قلب برای تمرينات ابتدايی با وزنه بايد در حدود 75% حداکثر ضربان قلب باشد.


بايد هميشه پيش از آغاز هرنوع برنامه ورزشی سنگين با دکتر و يا مربی خصوصی متبحری مشورت کنيد.